Oszczędzanie na energii - docieplenie budynku w ramach programu czyste powietrze

Program priorytetowy “Czyste Powietrze” to nie tylko inwestycje w nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze. W ramach tego projektu wykonamy przecież pełną termomodernizację. Jej bardzo istotnym elementem jest docieplenie budynku. Aby prawidłowo określić potrzeby w tym zakresie warto wykonać audyt energetyczny, ewentualnie uproszczoną analizę, które wskażą wszystkie elementy wymagające modernizacji.


Docieplanie budynku w ramach programu czyste powietrze - wymagania, dokumentacja i inne


Docieplenie budynku w ramach programu czyste powietrze - wymagania

Aby uzyskać wsparcie finansowe na docieplenie w ramach “Czystego Powietrza”, należy spełnić wytyczne zawarte w załączniku nr 1. do programu, czyli tzw. “Wymaganiach technicznych”. W przypadku prac termoizolacyjnych odwołują się one do zaktualizowanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Kluczowym aspektem, jeśli chodzi o ściany, dachy, podłogi, okna i drzwi, jest spełnienie wymagań odnośnie maksymalnego współczynnika przenikania ciepła (oznaczanego w dokumentacji symbolem Uc lub U). Jest to parametr, który wskazuje, ile energii ucieknie przez metr kwadratowy danej przegrody, przy założeniu różnicy temperatur 1 stopnia Celsjusza - czyli gdy na zewnątrz będzie o 1 stopień chłodniej niż w środku budynku. Pomoc państwa otrzymamy, jeśli nasz budynek będzie zgodny z warunkami obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r.
Przykładowo, dla ścian zewnętrznych wartość Uc będzie wynosić 0,2 [W/(m2 · K)]. Aktualnie jest to 0,23. Jeżeli w naszym budynku znajdują się ściany rozdzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, będą musiały one osiągnąć współczynnik przenikania ciepła na poziomie 1 [W/(m2 · K)]. Dla okien (z wyjątkiem dachowych) graniczną wartością współczynnika U jest 0,9 [W/(m2 · K)], natomiast dla drzwi zewnętrznych 1,3 [W/(m2 · K)]. Pełne zestawienie wymagań znaleźć można w Załączniku nr 2. do wspomnianego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Zadbaj o odpowiednią dokumentację

W przypadku ścian, podłóg, stropów i dachów, wartość współczynnika obliczana jest na podstawie parametrów wyrobów budowlanych stosowanych podczas ich docieplania. Główną rolę odgrywają: przewodność cieplna materiału (czyli współczynnik λ) oraz jego grubość. Jeśli chodzi natomiast o okna i drzwi - wartość U dla całego wyrobu powinna być podana przez producenta.
Aby spełnić założenia programu “Czyste Powietrze” należy wybierać produkty posiadające dokumenty tj. certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające ich jakość. Tylko na ich podstawie będzie można określić prawidłowość przeprowadzonej termomodernizacji.


docieplanie budynków w programie czyste powietrze - potrzebna dokumentacja


Podsumowanie

Decydując się na docieplenie istniejącego budynku, warto zadbać o spełnienie warunków technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 r. Dzięki temu, wykorzystując ekologiczne systemy ogrzewania zyskujemy możliwość skorzystania z wsparcia w ramach programu “Czyste Powietrze”. Dostępne w sklepach rozwiązania izolacyjne umożliwiają bezproblemowe osiągnięcie wymaganych progów.

Żródła:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002285/O/D20172285.pdf
https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/dokumenty/DOKUMENTY_OD_01012019/1a_wymagania_techniczne_16_01_2019.pdf

-->