Ecodesign - założenia dyrektywy obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku

Dzień 1 stycznia 2020 roku przyniesie swego rodzaju rewolucję w zakresie oceny jakości kotłów na paliwo stałe. Wiąże się ona z wejściem w życie założeń dyrektywy Ecodesign stworzonych w roku 2015 przez Parlament Europejski. Inna nazwa tego dokumentu to dyrektywa ekoprojektu. Kotły sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą musiały spełniać wymagania zawarte w tym dokumencie. Inne zostaną wycofane ze sprzedaży.


Założenia derektywy Ecodesign 2020 - kotły


Ecodesign - odejście od ideału

Analiza sprawności i emisji zanieczyszczeń przez kocioł w przypadku aktualnych norm odbywa się podczas pracy z mocą nominalną. Ekoprojekt zakłada natomiast badania również przy mocy obniżonej - do 30% znamionowej dla kotłów z podajnikiem automatycznym lub 50% dla urządzeń z załadunkiem ręcznym (jeśli można je przy takich ustawieniach eksploatować). Jest to znaczące przybliżenie do rzeczywistości. Moc kotła dobieramy bowiem do temperatury projektowej, która na terenie Polski wynosi -18 - -22 st. C. Takie mrozy zdarzają się zwykle zaledwie przez kilka dni w roku. W pozostałym czasie urządzenie pracuje z mocą mniejszą niż znamionowa.

Sprawność według Ecodesign

W dyrektywie Ecodesign kluczową rolę odgrywa średnia ważona. Używana jest ona w praktycznie wszystkich istotnych obliczeniach. Pierwszym z nich jest określenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla trybu aktywnego. Ta skomplikowana nazwa kryje pod sobą prostą średnią ważoną sprawności użytkowej kotła przy mocy znamionowej i sprawności przy mocy obniżonej. Zakłada się, że przez 85% czasu urządzenie grzewcze pracuje z mocą zredukowaną.
Wynik ten jest dodatkowo pomniejszany o wskaźniki związane z obecnością regulatorów temperatury i zużyciem energii przez podzespoły kotła. Jeśli kocioł umożliwia kogenerację energii elektrycznej - jest to również uwzględniane. Te wszystkie czynniki razem tworzą sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń. Jej wartość dla najczęściej używanych w domach kotłach o mocy do 20 kW nie może być niższa niż 75%. Dla urządzeń większych minimum to 77%.

Ekologia w dyrektywie ekoprojektu

Podobnie jak w przypadku sprawności, emisja zanieczyszczeń według dyrektywy Ecodesign obliczana jest jako średnia ważona emisji przy mocy obniżonej i znamionowej. Ponownie zakłada się, że praca z mocą zredukowaną trwa przez 85% sezonu grzewczego. Analizie podlegają emisje:
Każdy sprzedawany kocioł będzie musiał w swojej dokumentacji posiadać zestawienie z informacjami dotyczącymi mocy, sprawności, zużycia energii, a także emisji poszczególnych związków. Wartości graniczne emisji sezonowych dla dyrektywy Ecodesign w tym zakresie wynoszą odpowiednio:

Dla emisji cząstek stałych:
Dla emisji tlenku węgla:
Dla emisji OGC:
Dla emisji tlenków azotu: Jeśli specyfikacja kotła pozwala na stosowanie różnych rodzajów paliwa, normy te muszą zostać spełnione dla wszystkich możliwości.
Kocioł klasy 5 jest przystosowany do spalania określonego rodzaju paliwa poprzez zastosowanie konkretnych rozwiązań technologicznych. Wynika to z konstrukcji podajnika, rusztu, a nawet całej komory spalania. Nieodpowiedni sortyment nie będzie poprawnie transportowany, co przełoży się w najlepszej sytuacji na pogorszenie parametrów pracy urządzenia, a w najgorszej - na zakleszczenie i awarię układu podawania. Problematyczne może być również paliwo o zbyt wysokiej wilgotności, które nie tylko spala się mniej efektywnie, ale może również prowadzić do przyspieszonej korozji niektórych elementów. Duża zawartość popiołu, który mięknie i topnieje w zbyt niskiej temperaturze, może być powodem powstawania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń, które pogorszą efektywność kotła.


Kotły spełniające wymagania Ecodesign / Ekoprojekt


Podsumowanie

Kotły klasy 5 to urządzenia ekologiczne i ekonomiczne. Dyrektywa Ecodesign daje jednak dowód na to, że można jeszcze lepiej zadbać o efektywność ogrzewania budynku. Mimo tego, że ekoprojekt wchodzi w życie 1 stycznia 2020, kotły instalowane w ramach programu Czyste Powietrze muszą spełniać jego wymagania. Na dofinansowanie innych nie możemy liczyć.

Źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=PL

-->