Program Ograniczenia Niskiej Emisji - o co w nim chodzi?


W poprzednim artykule wspomnieliśmy krótko o PONE, czyli Programie Ograniczenia Niskiej Emisji. Wzmianka to pojawiła się w kontekście możliwego dofinansowania wymiany kotłów. Dzisiaj nieco rozwiniemy ten temat i dokładniej wyjaśnimy, na czym właściwie polega PONE.

>> Niska czyli jaka? Kilka słów o niskiej emisji

Czym jest właściwie "niska emisja", którą widzimy w rozwinięciu tego skrótu?
Dotyczy ona emisji komunikacyjnej oraz takiej, która pochodzi z palenisk domowych czy lokalnych kotłowni węglowych, a więc głównie emisji gazów i pyłów, które powstają przez nieefektywne spalanie. Jeśli więc mamy do czynienia np. z domowym piecem grzewczym, w którym spalany jest węgiel o słabych parametrach grzewczych, mamy do czynienia właśnie z niską emisją. Gdy taka emisja znacznie przekracza normy, staje się widoczna ludzkim okiem w postaci smogu.
Niska emisja to więc emisja do atmosfery takich substancji jak:
 • dwutlenek węgla,
 • tlenek węgla,
 • tlenki azotu,
 • dwutlenek siarki,
 • pyły,
 • metale ciężkie (kadm, arsen, nikiel, ołów).

 • >> Cele Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

  PONE powstało w celu ograniczenia emisji substancji niekorzystnie wpływających na ludzkie zdrowie. W założeniu do roku 2020 osiągnięte powinny zostać konkretne cele. Jednym z nich jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energetycznej. Przyczynić ma się to do poprawy jakości powietrza oraz zredukowania emisji gazów cieplarnianych, m.in.:
 • dwutlenku siarki,
 • tlenków azotu,
 • dwutlenku węgla
 • oraz szkodliwych dla zdrowia pyłów (PM2,5, PM10.
 • PONE zakłada również zwiększenie efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii. A jak monitorowane będą efekty? Zostanie sprawdzony poziom redukcji CO2 (w stosunku do lat poprzednich) oraz to, jak zmieniło się zużycie energii finalnej w porównaniu do roku bazowego. Oczywiście zostanie również odnotowane, jak zmienił się udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  >> Twój własny wkład w ochronę środowiska

  Program Ograniczenia Niskiej Emisji skierowany jest do Związków Gmin i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jeśli chodzi o kotły energetyczne, to jedynie kotły klasy 5 są zaliczane do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. PONE przewiduje m.in. montowanie kotłów retortowych na paliwo stałe. Czym charakteryzują się te wysokozautomatyzowane urządzenia? A tym, że świetnie sobie radzą, bez ciągłego doglądania ze strony operatora kotła. Nic więc dziwnego, że są one coraz bardziej popularne - wymagają jedynie, żeby w odpowiednim czasie uzupełnić brakujące zapasy paliwa. Mechanizm sam zdecyduje, jaka ilość paliwa jest optymalna, a w efekcie powstanie mniej popiołu niż w przypadku starszych, mniej nowoczesnych modeli kotłów. Kotły retortowe kupić możesz właśnie w firmie Protech. We wcześniejszym blogpoście pisaliśmy o rodzajach paliw stałych. Które z nich mogą być używane w przypadku kotłów klasy 5-tej? Najczęściej są to kotły na pellet. Zdarzają się jednak też pojedyncze modele kotłów węglowych, które spełniają te kryteria. Ważne jednak, żeby w każdym przypadku upewnić się, że badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium. Tylko takie instytucje mogę przyznać odpowiednie certyfikaty, poświadczające klasę kotła.

  To gminy są beneficjentami dofinansowań, dlatego o informacje dotyczące dotacji powinieneś pytać właśnie w swojej gminie. Wspomnij też o chęci wymiany kotła. W tym wypadku ważny jest również czas - im wcześniej złożysz wniosek o dotację, tym większą masz szansę jej uzyskania. Kolejnym profitem starania się twojej gminy o dotacje jest to, że przy okazji zyskasz możliwość zamówienia bezpłatnego audytu energetycznego.
  Powrót >>

  -->