Przepisy i Uchwały

Przepisy Krajowe i EU

Obecnie obowiązuje norma PN-EN 303-5:2012 która określa klasy od III do V emisji kotłów.
Od 1.01.2020 roku wejdzie w życie dyrektywa ekoprojektu – wg niej dopuszczone do obrotu będą tylko kotły spełniające wymagania ekodesign.
Kotły o niższych parametrach w tym klasa V nie będzie dopuszczona do obrotu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju

Obecnie jest na etapie Notyfikacji, czyli opiniowania przed Komisja Europejską ( od. 01.03.2017), podpisane powinno być w maju. Wg tego rozporządzenia od 1.10.2017 roku będzie zakaz produkcji kotłów na rynek krajowy o klasie emisji niższej niż V. Natomiast kotły wyprodukowane a nie wprowadzone do obrotu będą mogły być sprzedawane do 30.06.2018. Czyli od 1.07.2018 nie będzie już można nigdzie kupić kotła o klasie emisji niższej niż V.


Uchwała „antysmogowa” dla Małopolski

UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Od 1 .07. br zakaz stosowania paliw : 1) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%, 2) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Zakaz montowania kotłów nie spełniających wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (dopuszczone kotły z podajnikiem bez możliwości rusztu awaryjnego oraz kotły na zgazowywanie) Obowiązek wymiany kotłów na kotły spełniające wymagania ekoprojektu: a) do 31 grudnia 2022 roku - w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy III do V według normy PN-EN 303-5:2012, b) do 31 grudnia 2026 roku - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy III lub IV według normy PN-EN 303-5:2012,

Uchwała „Antysmogowa „dla Krakowa

UCHWAŁA Nr XVIII/243/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Od 1 września 2019 roku zakaz eksploatacji kotłów i kominków na paliwa stałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Uchwała „antysmogowa” dla Śląska

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy V. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę V do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy III-IV. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę V wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy V. Ta regulacja będzie miała zastosowanie już od 1 września 2017 roku.